Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage, die wordt geïnd en jaarlijks - na instemming van oudergeleding van de MR - wordt vastgesteld. De directie legt jaarlijks verantwoording af aan de MR over de jaar- lijkse hoogte en bestemming van de ouderbijdragen. De ouderbijdrage voor het schooljaar 2019-2020 bedraagt € 30,00 per kind.

 Dit bedrag is als volgt opgebouwd: 
 Sint   5,00   
 Kerst   4,00   
 Carnaval   4,00   
 Pasen   2,00   
 Schoolreisje   14,00   
 Extra/onvoorzien   1,00   

    € 30,00   per kind 

Hoe vrijwillig is deze bijdrage? Nadat uw kind op onze school is toegelaten (dit is niet afhankelijk van het betalen van de bijdrage) wordt er aan u een bijdrage gevraagd voor extra activiteiten en andere zaken die niet tot het gewone onder- wijs behoren.

Mocht u de bijdrage niet of slechts gedeeltelijk betalen, dan kan uw kind worden uitgesloten van de activiteiten waarvoor niet betaald is. De school is wèl verplicht om uw kind deel te laten nemen aan het reguliere onderwijsprogramma.

Betaling per bank kan via IBAN: NL76INGB066.34.12.013 Stichting MosaLira t.n.v. BS Het Mozaïek o.v.v. naam kind en groep.

MosaLira

mosalira

Communicatie

Onze Leerling

Snelkoppelingen